SV vil legge ny godsterminal til Flesland

Publisert: 2016-06-15 15:01
Del:

Det arealet som i dag er båndlagt for rullebane 2 ved Flesland er det mest aktuelle området for en fremtidig godsterminal og dette arealet bør derfor utredes. Det fremmet SV i Bergen bystyre under behandlingen av høringsuttalelse om logistikknutepunkt for bergensområdet i dag. Våre argumenter kan du lese nedenfor:

Å legge en framtidig godsterminal til området som i dag er båndlagt til en ny rullebane på Flesland er et miljø-kinderegg. En ny rullebane 2 på Flesland innebærer en potensiell dobling av flytrafikken ved Bergen Lufthavn og tar ikke inn over seg den utvikling vi vet at må komme, nemlig at mye mer av transporten av både personer og gods må over på bane. Denne kapasitetsveksten kan resultere i en trafikkvekst, med en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

En forkortelse på reisestrekning Bergen Oslo med tog på 1-2 timer vil gjøre et kraftig innhogg i halvparten av dagens flygninger fra Flesland, som går til Oslo.

Vi støtter ikke byrådspartiene når de anbefaler Rådalen/Hordnesskogen som alternativ for en ny godsterminal, fordi vi ser at både viktige natur- og friluftsverdier vil gå tapt. Vi er også svært fornøyd med at et stort flertall i bystyret kommer til å støtte SVs forslag om å si nei til å flytte godsterminalen til Unneland, Espeland eller Haukås.

En størst mulig andel av godstransporten skal gå på bane. Sammen med forventet befolkningsvekst i Bergensområdet mener SV at det vil være behov for en ny og større terminal i fremtiden, selv om forbruksnivået reduseres. Godsterminalen bør altså flyttes ut av sentrum både av miljø- og byutviklingshensyn.

SV stemmer derfor i bystyret i dag både for å si ja til godsterminal på Flesland, og for nei til en ny rullebane 2.