SVs alternativ til Skansetunnellen

Publisert: 2015-08-25 11:15
Del:

3 hovedgrep:

  1. Bybane langs Bryggen og i motorveien gjennom Sandviken
  2. Etablering av miljøgate og stenging for gjennomgangstrafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksveien og Øvregaten
  3. Ny 2-felts ringveg øst mellom Arna og Nesttun

Miljøgate i Sandviksveien – Nye Sandviksveien – Øvregaten

SV vil legge bybanen langs Bryggen og gjøre den bilfri. Samtidig må ikke trafikken flytte seg til de sårbare, verneverdige og befolkningsrike områdene i Sandviksveien, Nye Sandviksveien og Øvregaten. SV vil heller etablere miljøgate og fjerne gjennomgangstrafikken. 27 % av trafikken gjennom Sandviken er gjennomgangstrafikk. I tillegg er det mye trafikk mellom ytre deler av Sandviken og sentrum som kjører via indre Sandviken. Denne trafikken kan ledes over til Fløyfjellstunnelen og en ny ringveg øst ved hjelp av en bomløsning, der gjennomgangstrafikken må betale for å passere, mens lokaltrafikken til og fra indre Sandviken kjører gratis.

I Øvregaten vil SV gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil ved å sende den gjenværende trafikken via Lodin Lepps gate og Rosenkrantzgt. Dette vil gjøre området ved Christi Krybbe skole og nedre Fløibanestasjon bilfritt, og gi bedre plass til de mye trafikantene.

En miljøgate vil bedre lokalmiljøet ved å tilrettelegge for gående og syklende. SV ønsker:

  • Fartsgrense på 30 km/t
  • Fartsputer og opphøyde gangfelt
  • Brostein i veibanen
  • Sammenhengende sykkelvei
  • Å etablere nye og utvide eksisterende fortau
  • Å øke trivselen med benker, beplanting og belysning
  • Å fjerne kantparkering og gjennomgangstrafikk

Bybane istedenfor E39 i Sandviken

SV vil ha E39 ut av Sandviken og bybane i dagens motorvei mot Åsane. Dette gir Sandviken det beste bybanealternativet med stopp i Sandbrogaten, Sandvikstorget, Munkebotn, Sandviken sykehus og NHH. Denne traseen gir god tilgjengelighet for både eksisterende og nye boliger og arbeidsplasser. Løsningen ivaretar trehusmiljøet i Sandviken, og ingen bygg må flyttes eller rives. Bybanen vil ta to kjørefelt fra dagens motorvei. De to gjenværende kjørefeltene blir da lokalvei for Sandviken med fartsgrense på 50 km/t. Løsningen gir også plass til sykkelvei fra Eidsvåg til sentrum. Bybanen vil redusere biltrafikken gjennom overgang fra bilbruk til kollektivreiser, slik vi har sett på bybanen sørover. Den gjenværende gjennomgangstrafikken styres i stor grad over på en ny, ytre 2-felts ringvei øst fra Arna til Nesttun. Forlenget Fløyfjellstunnel bør ikke bygges. En slik investering vil bekrefte at E39 fortsatt skal gå gjennom Bergensdalen og over Danmarksplass.