Bevar Liavatnet!

Publisert: 2015-07-19 12:45
Del:

Kort tid etter at det endelig er opparbeidet ny tursti og badeplass ved Liavatnet, til stor glede for innbyggerne på Lyngbø, vil Statens vegvesen starte ny utfylling i vannet. Innbyggerne i nærområdet er naturlig nok provosert, og med rette. De har i lang tid måttet leve med stor anleggstrafikk i dette området, og har sett med forventning fram til den opparbeidingen som nettopp er ferdigstilt. Det som forundrer SV, er imidlertid reaksjonene fra partier som har støttet bruken av Liavatnet som dumpeplass for fyllmasser.

Saken ble behandlet i bystyret 30. oktober 2013 basert på søknad fra Statens vegvesen om å benytte Liavatnet til utfylling av masser nettopp fra E39. Byrådet ville riktignok ikke sette Liavatnet øverst på listen over prioriterte områder for utfylling, men foreslo likevel å godkjenne planen fra Statens vegvesen. Dette fikk støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. I bystyret ble det også vedtatt en merknad. Den lyder slik: «Bystyret mener at Liavatnet ikke bør prioriteres som deponi av steinmasser fra anleggsområdet på E39, men reserveres for eventuelle fremtidige behov og forbeholdes lokale overskuddsmasser.» Merknaden ble vedtatt med stemmene til Høyre, Frp, Venstre og KrF. Arbeiderpartiet har altså ikke tatt noen forbehold i saken, i motsetning til hva man skulle tro på uttalelser gitt fra bystyremedlem Geir Dale nå i ettertid. Det er uansett ingen tvil om at flertallet har støttet at Liavatnet kan brukes som fyllplass, enten fra E39 eller andre prosjekter.

For SV stiller saken seg annerledes. SV foreslo i 2013 å si nei til all videre utfylling av Liavatnet. Dette fikk vi dessverre ikke flertallet med på den gangen. Vi ser at Liavatnet endelig har blitt et attraktivt rekreasjonsområde for nærmiljøet. Dette må vi ta vare på. I tillegg vet vi at en utfylling i vannet vil skade den økologiske tilstanden og truede arter som lever der, samtidig som utfyllingen ikke har noen samfunnsnytte. Det finnes faktisk andre ferdigregulerte områder som kan brukes til deponering av steinmasser, og som samtidig bidrar positivt til samfunnet, eksempelvis gjennom å tildekke forurensede masser, etablere nye rekreasjonsområder eller utvide jordbruksareal. Slik kan steinmassene bli en ressurs istedenfor ødeleggende avfall.

SV vil fortsette å arbeide for å bevare Liavatnet, men partier som har stemt for å fylle det ut, bør kanskje gå litt stillere i dørene i tiden fremover.

Tina Åsgård, SVs representant i komite for miljø og byutvikling