Ta kampen for et fritt og selvstendig liv

Publisert: 2015-05-20 10:44
Del:

10. juni 2008 vedtok Stortinget Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1.1. 2009. Med loven fikk funksjonshemmede i Norge for første gang et diskrimineringsvern. I praksis betyr dette at alle nye offentlige bygg og transportmidler (unntatt fly og skip) skal være universelt utformet. Det betyr også at folk som blir diskriminert formelt kan klage til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Stortinget ratifiserte 3. juni 2013 "FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne". Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN- konvensjonen utfyller og dels forsterker hverandre.

Likevel ser en ikke store endringer i samfunnet ennå og Bergen SV ønsker å bidra til at loven og FN- konvensjonen blir fulgt opp i praksis. Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir fremdeles utestengt fra mange offentlige steder, og blir fratatt muligheten til å delta på samme arenaer. De blir dermed diskriminert.

Norge har fremdeles en vei å gå før vi har oppnådd samfunnsmessig likestilling og deltakelse for alle mennesker. Mange av ordningene og lovbestemmelsene som gjør at folk med nedsatt funksjonsevne får delta i samfunnet og leve gode liv, er under press, som krav til universell utforminger ved boligutbygging, rett til BPA og rett til bolig. Et samfunn som er universelt utformet, er et samfunn som er godt for alle innbyggere. I årene som kommer, får vi flere eldre i Norge. Det krever blant annet tilgjengelig kollektivtransport og løsninger som gir muligheter til å fungere i hverdagen selv om helsen eller funksjonsevnen blir dårligere.

Bergen SV sine punkter til bedre politikk for funksjonshemmede

Universell utforming Det skal fastsettes tidsfrister for når eksisterende offentlige bygg, opparbeidete uteområder og det offentlige transporttilbudet skal være universelt utformet. Relevante instanser må ha nødvendig fagkompetanse innen universell utforming.

Innkjøpsordninger innebærer krav om universell utforming og inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne for å vinne kontrakter.

Ved nye søknader om skjenkebevilling skal det settes krav om universell utforming.

Tilpasse fortauskanter i sentrum, slik at byrommet blir universelt utformet.

Krav til universell tilgjengelighet til eksisterende steder som butikker, kontorer, kino etc, der det ikke fører til urimelige kostnader for bedriften. Mange steder har kun en kant som hindrer tilgjengelighet.

Sette brukervennlighet fremfor estetikk og unngå snublekanter i det offentlige rom.

At transportsystemene for folk med nedsatt funksjonsevne styrkes og at arbeidet for universell utforming av kollektivtilbudet prioriteres.

Krav om tekst- og taleinformasjon i all kollektivtransport for syns- og hørselshemmede.

Butikker og andre må overholde reglene om gateskilting for å sikre passasje på fortau.

Bolig At det bygges minst 80 boliger for psykisk utviklingshemmede og at de skal få velge hvor de vil bo og med hvem.

Arbeide for at planlagte boligområder blir universelt utformet slik at fysisk funksjonshemmede også har mulighet for å anskaffe fungerende bolig i nærhet til servicetjenester og tilrettelagt transport.

At utviklingshemmede skal få velge hvor de vil bo og med hvem. Kommunen skal tilrettelegge for at det er tilstrekkelig boliger tilgjengelig.

Egen egnet bolig til unge fysiske funksjonshemmede, de skal ikke bli plassert på sykehjem.

Opprettholde den kommunale bostøtten.

Omsorg Ha et avlastningstilbud som møter behovet til brukeren.

"Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA)  er fra 1. januar 2015 rettighetsfestet. Kommunen må sørge for at ordningen blir kjent, og at brukere får tildelt nok timer til å kunne leve et normalt, aktivt liv i tråd med det den enkelte ønsker. Det er ellers selvsagt at en som har BPA  f.eks skal kunne nytte kulturlivet, kunne ta den utdanningen en ønsker og reise fritt inn/ ut av kommunen med assistentene utover kommunen sin "5-ukers- regel"

Hindre økning av egenbetaling for omsorgstjenester.

Sikre rettssikkerheten for alle inkl pårørende som søker om kommunale tjenester, og at det i saksbehandlingen gjøres gode faglige, individuelle skjønnsvurderinger, og at det ikke bare vurderes etter " faglig forsvarlighet". Klagebehandling må skje på samme måte.

Sikre de uføre sine rettigheter og økonomiske trygghet. Fattigdom gjør ikke uføre mindre uføre! Tvert imot mener vi at økonomisk sikkerhet kan hjelpe uføre ut i arbeidslivet. Vi tror på stimulering istedenfor pisk.

Øke logopedtjenesten for barn og voksne kraftig, uten at den må være tilknyttet vokensopplæringen. Øke tilbudet innefor fysioterapi- og ergoterapi-tjenesten

Arbeid Gi flere tilbud om arbeidstrening og opprette flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker i rehabilitering eller med behov for særskilt tilrettelegging på arbeidsplassen. Det trengs også en økning av VTA-arbeidsplasser (Varig tilrettelagt arbeid).

At ordninger som arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter, servicehunder, tolketjenesten og lese- og sekretærhjelpsordningen er varige og gis nok kapasitet til å sikre at de som kan jobbe, får jobbe.

At det offentlige går foran gjennom å innføre trainee-ordninger og læreplasser for folk med nedsatt funksjonsevne.

 

Bergen SV sitt valgprogram for et fritt og selvstendig liv