SV vil ha selvforsvarskurs for jenter

Publisert: 2014-10-01 20:20
Del:

Privat forslag fra Anne Sofie Lid Bergvall og Oddny Miljeteig til bystyre i Bergen:

Prøveordning med selvforsvarskurs for jenter

I dagens Norge utsettes trolig hver fjerde kvinne over 16 år for vold i nære relasjoner, Og mer enn halvparten av jentene i ungdomsskolen har blitt utsatt for seksuell trakassering. Amnesty International anslår at mellom 8000 og 16.000 kvinner blir voldtatt i året i Norge. Det er på det verste gjennomsnittlig én kvinne i halvtimen. Seksuell trakassering og vold mot kvinner skader kvinners fysiske og psykiske helse og er både et problem for den enkelte kvinne og et generelt folkehelseproblem.

Bergen kommune har som skoleeier ansvar for opplæringen i grunnskolen og et generelt delansvar knyttet til innbyggernes helse gjennom kommunehelseloven. Manges første møte med seksuell trakassering og seksualisert vold skjer dessverre allerede i tenårene. Dette er en periode i livet der en prøver å finne sin identitet og kanskje er ekstra sensitiv. Arbeidet mot vold mot kvinner må selvsagt drives på en bred front innenfor en rekke samfunnsområder, og det er helt klart ikke kvinnenes ansvar å sørge for at de skal unngå trakassering og vold. Det er likefult en gevinst å hente i at jenter læres opp i å sette grenser og forsvare sin egen kropp. En slik opplæring kan også bidra til i å gi den enkelte jente en større trygghet i hverdagen.

En rekke studier gjort kjent via Toronto Rape Crisis Centre viser at dersom kvinner havner i en voldtektsituasjon, så minsker faren for å bli voldtatt om man har vilje og evne til å gjøre motstand. Selvforsvarskursene kan styrke både evnen og viljen til motstand. Men minst like viktig som evnen til å yte fysisk motstand er den positive virkningen selvforsvarskurs kan ha for jenters selvtillit og evne til å sette grenser omkring sin egen kropp. I tillegg kan kursene bidra til økt kunnskap om seksuell trakassering og seksualisert vold, samt være en arena der jenter trygt kan dele egne erfaringer. Forslagsstillerne mener derfor at et tilbud i grensesetting og selvforsvar for alle jenter på tiende trinn i grunnskolen både vil kunne bidra til større trygghet for den enkelte jente og ha en god folkehelseeffekt.

Det er viktig å finne og utvikle ordninger som gjør at dette lar seg inn passe i den ordinære skolehverdagen og ikke blir en ekstra byrde for de som velger å benytte seg av tilbudet.

Forslag til vedtak

1. Bystyret ber om at det prøves ut en ordning med tilbud om opplæring av jenter på 10. trinn i grensesetting og selvforsvar. To eller tre skoler velges ut til å gjennomføre forsøket gjennom to skoleår.

2. Forsøket skal evalueres og utvides til flere skoler etter to skoleår. Det er et mål at ordninger med tilbud om slik opplæring gjøres permanent ved alle skoler i Bergen med ungdomstrinn.

Les også det private forslaget her: Forslag om selvforsvarskurs

Les sak i Bergens Tidende: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-lare-jenter-i-tiendeklasse-a-forsvare-seg-3206295.html

Les kronikk om samme sak fra Tonje Cecilie Indrøy: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Kvinner-ma-fa-lare-selvforsvar-3208888.html