Bybanen til Åsane

Publisert: 2014-06-18 10:36
Del:

Ordfører,

Over halvparten av alle reiser i Bergensregionen skjer med bil. Bare drøyt 15 % reiser kollektivt, bare drøyt 3 % sykler. Bergen trenger en transportrevolusjon!

Men revolusjonen har startet. Kollektivandelen i bydelene som har bybane er 28 % nå, mot 19 % i 2008. Bybanen har rekruttert passasjerer fra de fleste andre reisemåter, og aller mest fra bil! For SV er Bybanen transportrevolusjonens fortropp! Suksessen må nå overføres nordover og vestover.

I Bergen har privatbilismen styrt transportpolitikken og byutviklingen i mange tiår. Bybanen kan brukes til å fortette og inndra veikapasitet fra bilen og overlate plassen til andre: kollektivpassasjerene, syklistene og fotgjengerne. Men da må bybanen legges på gategrunn. En bybane i tunnel krever ingen plassavståelse fra privatbilen og gir få insentiver til fortetting. SV har derfor lagt dagalternativ til grunn for bybanen til Åsane.

SV har prioritert den traseen som vil gi flest bergensere mulighet til å gå eller sykle til og fra arbeid, barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Resten skal få et godt kollektivtilbud der bybanen er ryggraden, med ekspressbusser som supplement. 70 % av bergenserne reiser mindre enn 10 km til jobben og bare 30 % av reisene går mellom bydelene. Det store flertallet har behov for et godt kollektivtilbud for nærtrafikken: den som går mellom Prestestien og NHH, mellom Sandvikstorget og Nygård og mellom Sandviken sykehus og Eidsvåg. Det er nærtrafikken som utgjør den store andelen av reisene i Bergen, og som bybanen er ment for.

Vi skal bli flere bergensere, men vi har ikke plass til at over 50 % kjører bil. Men vi har ikke plass til alle på bussen heller, derfor trengs bybanen. Den har betydelig høyere kapasitet enn bussene, og kan betjene mange flere nye bergensere enn bussene klarer. Da må vi ikke stelle oss slik at vi trenger alle bussene i tillegg til bybanen, men la bybanen erstatte mange av dagens bussruter.

SV ønsker at Bryggen skal bli bilfri, men etter 11 år med blått styre, kjører 10 000 biler over Bryggen hver dag. En bybane her vil tvinge trafikken vekk. Men dersom flertallet i dag vedtar tunnel ved Kjøttbasaren, kan drømmen om bilfri Brygge være over. Det lar seg ikke kombinere. Kanskje er det viktigere for flertallet å hindre bybanen enn at Bryggen blir kvitt trafikkslummen?

Om vi mener alvor med bilfri brygge, bør det forplikte bystyret til å unngå at trafikken flytter seg til de sårbare, verneverdige og befolkningstette områdene i Sandviksveien, Nye Sandviksveien og Øvregaten. Derfor fremmer SV med venner forslag om å etablere miljøgate og tiltak som kan stoppe gjennomgangstrafikken.

I sentrum ønsker SV bybanen i dagtrase langs Bryggen og med stopp på Torget og i Sandbrogaten. Det gir god sentrumsbetjening, vi får sammenhengende sykkelvei, og de befolkningstette områdene ved Nye Sandviksveien, får kort avstand til nærmeste holdeplass. Og ingen deltakere på Bergenfest må skifte bane for å komme hjem til Danmarksplass, slik de må med Arbeiderpartiets forslag. Det betyr nemlig at alle som skal gjennom sentrum må bytte bane for å komme dit de skal. Det vil gi dårligere tilbud og økt reisetid for passasjerene.

Bryggenalternativet er i tillegg det mest skånsomme for kulturarven. Vern av Bryggen krever at vi styrer unna tunnel ved Kjøttbasaren. Her er faren stor for å påvirke grunnvannet og verdensarven risikerer å rase sammen. SV kan aldri støtte hasardspill med verdensarven! Men tunneltilhengere av alle slag bør lese høringsuttalelsen fra ICOMOS. Den sier at bybane langs Bryggen ikke utgjør noen fare for verdensarven, mens det er så høy risiko knyttet til alle tunnelalternativene at de ikke kan anbefales. Unescos faglige rådgivere sier: legg bybanen langs Bryggen, ikke i tunnel!

Bybanedebatten har satt på søkelyset biltrafikken som forpester Sandviken. SV mener at E39 må ut av Bergensdalen! Gi sandviksfolket lokalvei istedenfor motorvei, og bruk motorveien til bybane, gang- og sykkelvei. Dette gir holdeplasser i Sandviken som både betjener etablerte boområder, nye bo- og næringsområder og den store arbeidsplassen Sandviken sykehus. SV vil ikke forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Det vil gjøre det umulig å få flyttet E39 ut av Bergensdalen. Vi kan løse problemene med støy og luftforurensing både i Eidsvåg, Sandviken og Danmarksplass ved å kombinere en ytre ringvei Øst med restriksjoner på biltrafikken. Budskapet må være: vil du kjøre køfritt, må du kjøre kollektivt!

I Åsane er det stort behov for å få plass til en tjenlig kollektivterminal samtidig som bybanen gir god dekning til befolkningstette områder og utløser fortetting i andre. Ingen andre bydeler har vært rammet så hardt som Åsane av at utbyggerne har blitt prioritert over innbyggerne. Dette har redusert sentrale deler av Åsane til kjøpesenter og parkeringsplass. Bybanen er verktøyet som trengs for å redde Åsane.

Men, det aller viktigste, ordfører, er at vi sørger for at bybanen faktisk bygges videre så snart vi er kommet til Flesland. Da kan vi ikke la den forsinkes av alternativer som ikke er utredet, ikke er gjennomførbare, eller at nye bilveier skal bygges først. Hvis bystyret ikke vil vedta et fornuftig og gjennomførbart alternativ til Åsane i dag, er det tross alt bedre om vi fortsetter med uforminsket styrke vestover. Det trengs bybane der også om transportrevolusjonen skal bli virkelighet.

Fra bystyremøtet 17. juni 2014