Aldri meir strikkepinnar!

Abortlova i Noreg er eit resultat av kvinnene på venstresida sin kamp og styrke. Når abortlova i dag er «allemannseige», får vi roleg minnast at det var «rævediltarane», representerte ved Høgre og FRP som i 2013/14 sette abortlova under debatt med saka om reservasjonsretten.

Ikkje demokrati utan ytringsfridom!

Vi treng dei kreative og myndiggjorde medarbeidarane som veit at dei er gjevne tillit til å utvikla og bruka faget sitt på beste vis. Buttar det imot, skal dei kunna seia fritt ifrå.

Industrilandbruk til 17. mai?

Jordbruksoppgjeret handlar ikkje einast om bøndene og småbrukarane – det handlar faktisk om deg og meg og, for bonden treng vi fire gonger om dagen.

Kong Neptun og plastprofitørane

Det nyttar ikkje om Kari og Ola gjer ein superinnsats med rydding av plast viss ikkje plastprofitørane gjer opp for seg-

Til lukke med 2. mai!

– Kravet om seks timars arbeidsdag er eit offensivt krav til beste for store grupper av det arbeidande folket.

Nei til konkurslandbruket!

Samfunnsoppdraget til landbruket er ikkje industriprodusert mat til lågast mogleg pris. Samfunnsoppdraget til landbruket er berekraftig matproduksjon som gjev oss mattryggleik, beredskap, kvalitet og næring.

Føre si tid i 90 år!

I stova vår fekk vi høyra om kvinnepolitiske kampar nasjonalt og internasjonalt, fortalt av ho som hadde vore med på det aller meste. Ein lyttar til Berit Ås.

Stopp okkupasjon og blokade – no!

Langfredag skaut og drap israelske soldatar minst 17 menneske inne på Gaza-stripa og såra minst 1400 då rundt 30.000 palestinarar demonstrerte mot den israelske okkuupasjonen og for palestinske flyktningar sin rett til å venda heim.

Sviket mot kurdarane

No er byen Afrin hærsett og øydelagd. Kurdarane er eit utslettings-mål for Tyrkia. Det er heslig at Noreg ikkje filleristar Tyrkia for åtaka på kurdarane.

Ein song til motet

Det er ikkje til å tru, og i alle fall ikkje til å godta, at ikkje unge kvinner skal verta heia fram av ei samla offentlegheit når dei gjer røystene sine gjeldande. I Noreg i 2018.

Kvinneutrydding i vår tid

India har altså «mist» 13 millionar jenter på seks år.

E 39 – Luftslott til meins

Alle som brukar augo, må sjå at medan E 39 får stadig meir preg av luftslott, ja, så blør bokstaveleg tala alle som er avhengige av E 16 og ein oppgradert Bergensbane.

Kampen for livet

- Sunn fornuft tilseier at samfunnet ikkje kan la legemiddelindustrien tura fram slik dei har gjort til no.

Det verkar, så vi legg det ned!

Så kva med å gjera Ulvsnesøy til ein soningsstad for kvinner? Det kunne ha vore regjeringa sitt bidrag til 8. mars-feiringa om ein månad.

Betre føre var enn Acer

No gjeld det altså sjølve vaskkrafta, den evig fornybare.

Årsmøte 2018

27. januar er det årsmøte i Bergen SV. Her kan du finne sakspapirer mm.

Med husmannsånd inn i Acer?

Inga kraft er reinare og mindre risikabel enn vasskrafta.

Hushjelpstafett for heiltid?

Det ser ikkje ut til at vi i Noreg er i stand til å tilby ei anstendig au pair-ordning. Då bør vi skrota ordninga.

Svartelista frå Betlehemsmarkene

Å svartelista fredelege menneskerettsaktivistar gjer ikkje eit demokrati.

Enn om det verkjeleg var nissen

nissen står nærare tiggaren enn den rike.

Hundreårs skam

Er det noko som er internasjonalt, er det kvinneundertrykkinga.

Brexit – kva no, Noreg?

Ein kan meina kva ein vil om skilsmålet mellom EU og Storbritannia, men det er ikkje tvil om at det kostar

Låginntekts-evangeliet

Rundt 150.000 nordmenn siste året har gått svoltne avdi dei ikkje har hatt pengar nok til mat.

Handlingsplan mot slaveri – no!

I vaksen alder har eg røynt at slaveriet aldri har vore slutt. Kvinner og born har alltid vore selde som sex-slavar. Og dess betre kommunikasjonane har vorte, grenser nedbygde og verda vorten «mindre», dess fleire har kunna vorte tvinga til slaveri og tvangsarbeid i den velståande delen av verda.

Fattigdom er ikkje ordkløyveri

Har du høyrt om nokon som vert frisk av å vera fattig? Ikkje eg heller.

Poteta til å æra og elska

Poteta er ein svært god ven. Eg tenkjer med godhug på poteta, og eg kjenner at poteta, den vil eg elska og æra både middag og kveld, kvar einaste dag

Eit mellombels liv

Å vera flyktning utan varig opphald er å leva eit liv i frykt og på vent, eit mellombels liv.

Med menneskeliv i potten

Kvar dag og månad er som ei æve når medisinen finst.

Marcus Thrane - eit jusismord

Nei, dette er ikkje same spalta som for ei veke sidan. Dette er ei ny

Marcus Thrane i 200 år!

Du hugser namnet litt vagt?

Høyrer du pinnane syngja?

Lofotfisket var ikkje berre manndommens styrkeprøve på havet i båt og vind. Ei kvinne brukte omlag 396 arbeidstimar for kvar mann som skulle rustast ut: Til vottar, leistar, strømper, ullundertøy og skjorte.

Det finns alltid ei råd

Det osar uhyggje lang veg av ei regjering som greier å framstilla eitt av verdas beste land som ein stinkande pøl av fordommar, inhumanisme og vondskap.

Skattekutt hjelper det?

og i så fall for kva.

Ikkje eitt barn å missa til PISA!

Ikkje eitt barn å missa til PISA!

Kan vi ikkje berre eta vaflar, då?

Kan vi ikkje berre eta vaflar, då?

Barn som lever i fattigdom og rike menn som sutrer

Barn som lever i fattigdom og rike menn som sutrer

Barnefattigdom er fattigdom

Barnefattigdom er fattigdom!

Skal ein kunna kjøpa seg til sjølve livet?

Skal ein kunna kjøpa seg til sjølve livet?

Fattigdom er fattigdom!

Fattigdom er fattigdom!

Den himmelske freds plass

- Skulle eg ikkje få oppleva Cuba, ja, så fekk ikkje Fidel Castro oppleva Tøsse (barndomsheimen) i Åkrafjorden heller!

Småe skilnader byggjer landet

Ulikskapane i Noreg aukar. Dei rikaste dreg ifrå, dei fattigaste får mindre.

Penger skal ikkje gi politisk makt

Det trengst ei sterk fagrørsle som kan syta for at folk flest får ei løn å leva av.

Patriarkatet trugar kvinners liv

Kampen for kvinners rettar handlar om kvinners helse – og liv. Vald mot kvinner er verdas største folkehelseproblem.

Anyone But Corbyn? Hah!

Tradisjonsrik venstresidepolitikk fengde dei unge og yngre under slagordet: « For dei mange, ikkje dei få.»

Klassesamfunnet lever - igjen!

Klasse er ikkje holdning. Klasse er ikkje kjensle. Klasse er realitet.

Regjering med beinkrok på matoppgjeret

Det er eit galskapens vågestykke å pressa bøndene vekk frå landbruket.

Uffdå, Akasia!

Det heng ikkje på greip at eit kyrkjeleg selskap skal oppføra seg som velferdsprofitør.

Med EØS mot LO og faglege rettar

Vi kan verta kvitt underkastinga under EU-retten ved å melda Noreg ut or EØS

La Odda sjukehus leva – med akuttkirurgi!

Det er eit politisk ansvar å sikra at innbyggjarane har tilgang til nødvendig akuttkirurgi om det oppstår ei ulukke eller ein krisesituasjon.

1. mai – også filleproletariatets solidaritetsdag!

Menneskeverdet skakar i grunnmuren også her på berget.

Å hei! å hi! å tiriliti!

Denne spalta skal handla om småfuglane, dei som sjølv på mørkaste vinteren bodet om sommaren i seg.

I dag er det personleg!

Sjukeløna er eit solidarisk handslag i stjerneklassen, men like under overflata boblar myten om latskapen, lønsarbeidaranes latskap.

Med atomvåpen for.....Nato?

Det finst aldri ein grunn til å skapa nye Hiroshima og Nagasaki. Sjølv ikkje om ein er Nato-landet Noreg.

Ny politikk, ny regjering!

Landet treng ei ny regjering. Men mest av alt treng Noreg ein ny politikk – for sosial rettferd og eit grønt taktskifte.

Små forskjellar på kafe

Berre ved at barnefamiliane kjem ut or fattigdom, kjem born ut or fattigdom. Fattige born har ikkje rike foreldre.

Kvinner for vår dag

107 år er det sidan Clara Zetkin fekk innstifta dagen på den sosialistiske internasjonale kvinnekongressen i København. Eg skal ta på meg raude strømper og ny hue, hengja på meg kvinnemerket og gå ut i Bergens torg og gater.

Fedrenes synder som prinsipp

Regjeringa forlystar seg med å finna på stendig nye øvingar i å senda ut dei som ikkje kan rekna seg opphald i Noreg lenger enn kongefamilien.

Kvinner i alle lande!

8. mars er kvinnerørslas internasjonale kampdag, for ei brei kvinnerørsle som har dei mest undertrykte kvinners frigjering som botnplanke i arbeidet sitt.

Velferdsstatens veikaste side?

Det er ikkje slik at ein ler heile vegen til Nav om ein får innvilga uføretrygd. For å vera uføretrygda er ingen dans på roser.

Elsa Laula – samekampens foregangskvinne

Når Elsa Laula stiger opp foran forsamlingen og åpner med en tale om hvor viktig dette møtet er for det samiske folket, hviler vekta av nesten tjue års kamp i hvert ord.

Vi må tora å ta debatten!

Det største trugsmålet mot vår anstendigheit og vårt folkestyre, mot likestilling og mot demokratiet, er ikkje våre nasjonale mindretals kledeplagg.

I skuggen av Trump

I skuggen av Trump veks fattigdom og inntektsskilnader her heime.

Årsmøte 2017

23. januar er det årsmøte i Bergen SV. Her kan du finne sakspapirer mm.

Styrt av kjensler?

Var Fridtjof Nansen ei kjenslestyrt, skjelvande pingle, misforstått snill?

Bustad er berebjelken!

Bustadpolitikken skal ikkje verka til å skapa større klasseskilje mellom folk. Den skal syta for at alle som treng det, greier å skaffa seg ein heim.

Om enn ikkje heile sanninga...

Skal vi gje direkte lygn heidersplassen om den berre høver godt med regjeringa sin ideologi?

Grenselaust samansurium

Det er konkurranse om å definera «det norske» no på slutten av året. Kulturministeren frå Trøndelag sende ut ei jule-fjesbokhelsing sitjande i halling-bunad med ei hulter til bulter-oppramsing av brunost og Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen og graut og dugnad. Ibsen også. Han som budde 30 år av sitt vaksne liv i utlandet.

Juleglede for alle!

Stort sett ingen, utanom Jesus sjølv, har valt å vera fattig og blant dei fattige. Difor er det eit samfunn utan miskunn og solidaritet som held dei fattige nede i fattigdom og plukkar velferdsordningar og økonomisk tryggleik frå dei trengjande, i Bergen som i Noreg.

Ingen gevinst!

Sanner riggar ein juksebasar utan gevinstar. Og nei, det hjelper ikkje at det er julaftan i neste veke!

Klassebudsjettet

Budsjettfleirtalet verkar meir opptekne av å løysa problem seg imellom enn å løysa problem for folk flest og især for sine fattige medborgarar.

Kor gammal er du?

For to veker sidan vart omlag 70 unge afghanske asylsøkjarar arresterte i ein landsdekkande aksjon. Dei vert no gjorde klare for å bli utsende til Afghanistan, med tvang.

...og torsk og skreien, og nise

Oljealderen er på hell. Det kan sjølv ikkje Donald Trump stogga. Eller Erna Solberg.

Usolidariske prosentar

«Ein kan ikkje kjøpa mjølk og brød av prosentar.»

Det er inga skam å vera god!

Human er ikkje å vera naiv. I det humane ligg menneskeverdet – for alle – som ein botnplanke. Det er visst.....«godheitstyranni».

Skal «frihandel» trumfa folkestyret?

Bak festtalane står hemmelege forhandlingar om avtalar som set stadig meir av folkestyret til sides. Det er det dei handlar om, dei uskjønelege bokstavsamanstillingane.

Med Nord-Korea for atomvåpen

På bakrommet til FNs generalforsamling driv altså Noregs diplomatar med ureint spel, på tvers av Stortingsvedtaket.

Dynamisk meg her og der!

Dersom nokon seier «dynamisk skattepolitikk» slik at det kjem for mine øyro i dag, kjem eg til å hyla.

Tvungen lønsnemnd er noko herk

Det er sjølvsagt freistande å spekulera i lønsnemnd for arbeidsgjevarsida. Og spør du meg, gjer arbeidsgjevarsida altfor ofte nett det.

Om arrete kvardagar og rosa morgonraude

Oddny Miljeteig heldt sin fyrste appell etter at ho vart sjuk under Rosa Sløyfe arrangementet på Fløyen 1. oktober. Her kan du lese appellen hennar.

Fattigdom er ikkje in – no heller

Fattigdom er fattigdom. Basta. Fattige born har fattige foreldre. Det finst ikkje fattige born som har rike foreldre.

Born og unge .... i fengsel!

Noreg er ikkje lenger ein forkjempar for borns rettar internasjonalt. Med helsing regjeringa Erna Solberg.

løktastolpefrø

Eg har humra og grine og late meg fascinera av Ingvar Moe si fyrste diktsamling «løktastolpefrø» sidan den kom ut i 1975.

Fylkesmann eller nessekonge?

Stortinget har sagt at kommunesamanslåing skal vera frivillig. Det synest ikkje regjeringa, eller regjeringspartia.

Høgre og vervarslinga for Vestlandet

Same kva spørsmåla er, synest svara til Høgre å vera anten skattelette eller privatisering. Det er ikkje spesielt fantasifullt.

Jarnbane i nasetipp-perspektiv !

Nasetipperspektivet står sterkt i utsynet frå Oslo. Også i samferdslepolitikken.

For vi eig morgondagen!

Valdtekt er brotsverket der skulda og skamma vert kvinna si skuld og skam.

Kvinners frigjering har alltid kosta

Unge kvinner i dag vert hetsa og får trugsmål om dei stikk hovudet fram.

Kan kjøpesenter etast?

Det er lett å tenkja, for oss i byn, at maten skal dyrkast ein annan stad, på landet. Eller i andre land. Då gløymer vi at slik er det altfor mange som tenkjer, og dessutan ligg mange byar og tettbygde stader nett på og ved noko av det beste jordbrukslandet vi har, både her i landet og andre land

Bestemors blåbærkake – og å leva i kvardagen

Det kanskje sterkaste monumentet som kan reisast etter at 22. juli aldri vil bli ein vanleg dag att er at overlevande tek kvardagen og livet attende.

Om Dagros, Kranselin og Raudkolla – og GMO

Fylgjer vi pengane, og det er eit godt jungelråd, kjem vi dit interessene for GMO har sitt opphav, og det er altså i den internasjonale agrarindustrien og dens trong for profitt og herredøme. Vakrare er det ikkje.

EU – inga suksesshistorie

Når EU gjennom sin nyliberalistiske krisepolitikk tek nakketak på land etter land, må vi i denne spalta med stor uro slå fast, i forsiktige ordelag, at EU ikkje har vore og ikkje er nokon suksess

Brexit – sett frå stovebordet

Det vart altså fleirtal for å gå ut or EU. Det var visstnok eit sjokk, nasjonalt og internasjonalt. Sjokk?

Jo Cox til heider og minne

No har vi alle høyrt om henne, om Jo Cox, Labour-representanten som torsdag vart skoten og stukken ned på open gate etter møte med folk i byen sin, Birstall, West Yorkshire.

SV vil legge ny godsterminal til Flesland

Å legge en framtidig godsterminal til området som i dag er båndlagt til en ny rullebane på Flesland er et miljø-kinderegg.

La Tveiterås skule få bli på Tveiterås!

Med flytting frå Tveiterås til Ulriken, taper elevane skjerming – og fridom, for å låna Olaug Nilssen sine ord. Smak på det. Skjerming – og så fridom.

Stolt moralist!

Eg veit at eg stiller meg lageleg til for hogg når eg, med byens kanskje høgaste hurpefaktor, i denne spalta gjev mi varmaste støtte til det bystyrefleirtalet som i det nye skjenkjereglementet kjem til å seia at stripping og skjenkjeløyve ikkje høyrer i hop.

Skatteforliket – og det det burde ha handla om

Det er meir enn 92.000 fattige born i Noreg.

Reform eller demokratisk mageplask?

Den såkalla kommunereforma er inne i ein avgjerande fase.

Du vår med ljose dagar

med lengting, liv og song...

Frigjøringsdagen

8. mai er frigjøringsdagen. La den være det.

Gje borna kjærleik og leik!

Gje borna kjærleik, meir kjærleik og endå meir kjærleik, så kjem folkevitet av seg sjølv. For enkelt? Ja, mon det?

Du snakkar meg om rettvis streik!

NHO, ved NHO Reiseliv viser seg frå si eklaste side.

Billeg kraftfor kostar blod

Det er ei dramatisk overskrift spalta har fått denne gongen. Endå meir dramatisk er det at her er det ikkje snakk om overført tyding eller biletleg bruk for å understreka poeng. Dette er ramme alvor.

Bergen er nynorskhovedstaden

No trur eg det er på tide med ei ny oppmoding til nynorskkunnige i kommunen om å nytta nynorsken, til både kvardags og fest

Som ein ropar i skogen, får ein svar?

Nærare 200 kommunar vil gjennomføra folkerøysting om kommunesamanslåinga, trass i at regjeringa har drive intensiv kampanje mot folkerøysting. Det er eit demokratisk paradoks som burde få bjøller til å ringja over heile landet.

Vi trenger pedagogisk kompetente ledere i barnehagen

– Barn er mennesker, ikke varer på et marked, skriver vårt styremedlem Lisbeth Helen Storebø, og vår gruppeleder i bystyret Mikkel Grüner i dette innlegget

Propagandaministeren?

Då oljekrisa trefte Noreg, vart Noregs største eurotilhengjar, statsminister Erna Solberg, berga av at vi står utanfor euroen. Men Noregs største Eurotilhengjar tvilar likevel ikkje.

Livet er æve, og evig er ordet

333.173 oppslagsord. Det er eit storfelt verk. Men veit du kva? Universitetet i Oslo, som har hatt både ansvar for og løyvingar til Norsk Ordbok, dei sette seg brått på tverke og ville ikkje gjera jobben meir. Dvs. dei som arbeidde med ordboka, dei ville gjera jobben, leiinga ville det ikkje. Det vidare arbeidet vert det nok Universitetet i Bergen som tek ansvaret for. Her skjønar dei seg meir på ordet – om folket og av folket.

Mindre pedagogikk i lærarutdanninga?

Eg må vedgå at eg trudde Noreg i han hadde fått ein verdikonservativ statsråd som ikkje ville rasera vit og forstand i skulepolitikken. Eg tok feil. Heidundrande feil, om ein skal døma etter siste vekenes utsegner og initiativ frå Høgre-kunnskapsministeren si side.

Null er tull, NHO!

– Sjølv NHO burde få ein vond smak i munnen når dei eigentleg seier at stuepiker, reinhaldarar, butikktilsette og arbeidsfolk i hotell- og restaurantnæringa skal sakka akterut i lønsoppgjeret.

Arbeidsliv i oppløysing?

Elitane i Europa brukar no krisa som påskot til å avvikla velferdsstatane og nedkjempa fagrørsla.

Appell under European march for the refugees' rights

Appell holdt av Mikkel Grüner på «European march for the refugees' rights» i regi av Refugees welcome to Bergen, Amnesty og Folkehjelpen

Strippeklubb som frigjeringsprosjekt?

Kjære alle saman: Heis flagget 8. mars i solidaritet med undertrykte og utsette og nedvurderte kvinner over heile verda! Og la gjerne flagginga vera ein protest mot kommersiell stripping også! For kvinnefrigjering – nei til kommersiell stripping!

Økologi, nynorsk og noko attåt

– Her er det lansert nytt om at privatskulen kronprinsparet har sendt tronarvingen prinsessa på, ikkje underviser i nynorsk. Så internasjonal eller Oslo-Vest-jålete er skulen, at nynorsk ikkje er noko dei balar seg opp med.

Nåde, kjærleik og nordavind

Stussar du på overskrifta? Ho er mottoet for den fyrste kvinnelege bispen i Nord-Noreg, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og henta frå hennar fyrste preike som vigsla biskop sundag som var. Ann Helen Fjeldstad Jusnes var forresten fyrste kvinnelege sokneprest i Nord- Noreg etter pioner Ingrid Bjerkås som var fyrste kvinnelege sokneprest i hele kongeriket.

Jubilant 70 år (lørdag 23. januar)

Ragnhild Hedemann, født feminist, bunnsolid og tydelig sosialist, lokal nei-dronning, en av bybanens mødre og tidligere kommunalråd for SV i Bergen, fyller 70 år i dag. Jubilanten ble med i SV allerede i stiftelsesåret 1975, og så seg aldri tilbake. Ragnhild representer nemlig de grunnholdningene som har sikret at SV ble dannet og fortsatt eksisterer.

Lygn opp og lygn i mente

Det er fem år sidan no. Somtid kjennest det som ei æve sidan, somtid som om det var i går. Benghazi, ringjer det ei bjølle for deg ved namnet?

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen innstiller på nytt styre i Bergen SV

Sjølvforsyning, kamp om maten – og demokrati

Oddny Miljeteig skriv om landbrukspolitikk i vekas spalte

Årsmøte 2016

23. januar er det årsmøte i Bergen SV. Her kan du finne sakspapirer mm.

Kongen, Pippi og Piken med svovelstikkene

Oddny Miljeteig er ikkje tilhengar av kongedømmet, men ho må medgje at ho tykkjer om Kong Harald...

Julebord, fest og fart og ei hore til søt avslutning?

Oddny Miljeteig skriv om sexkjøp i «julebordsfylla»

Kutt i hjemmehjelp og hjemmesykepleie

– Arbeidspresset på hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere er allerede for høyt. Vi er bekymret for hva disse kuttene vil ha å si for livskvaliteten til sårbare og pleietrengende mennesker, sier Mikkel Grüner, fungerende gruppeleder for Bergen SV.

Innstrammingsillusjonen

Det vi skulle ha hatt i Stortinget, var ein brei avtale som sørgde for at dei menneska som vil få bli her i landet, fekk behandla søknadene sine raskt, at vi innførte eit mottakssystem som fekk folk raskt ut av mottak, skriv Oddny Miljeteig i dagens innlegg

Landet som enno ikkje er

Oddny Miljeteig deler nokre dikt til trøyst og ettertanke etter terroråtaka i Paris

AP bør lytte til velgerne

Om Ap, KrF og Venstre blir enige om å danne byråd, har AP valgt å la være å benytte seg av den historiske muligheten valgresultatet har gitt til å vende den politiske kursen i en ny retning. Ap tar ikke valgresultatet på alvor når de velger å forhandle med et Venstre som mistet oppslutning, fremfor et SV som gikk vesentlig frem.

Lytt til velgerne, Ap!

Arbeiderpartiet i Bergen har i dag valgt å gå videre med forhandlinger med Krf og Venstre. Om de blir enige, velger AP da å ikke benytte seg av den historiske muligheten valgresultatet har gitt til å vende den politiske kursen mot venstre

Klimaskifte i Bergen!

Det er ingen vits å justere kursen om ein havnar same plassen som Høgre til slutt – SV sitt krav til nytt styre i Bergen er eit nytt mål, berre på den måten kan ein få til ein varig endring. For vår by treng ikkje berre ei ny leiing, vår by treng ny politikk.

Tiltak mot seksuell trakassering

Jeg ønsker meg en by som er best i kampen mot voldtekt. Som er kompromissløse i kampen for trygt å elske hvem vi vil. Som er best i arbeidet for å kunne være den vi er, fritt fra trange roller og dømmende normer. Jeg krever handling mot seksuell trakassering og overgrep nå.

Hvem er redd for SVs skolepolitikk?

Med dårlige meningsmålinger, ser Bergen Høyre ut til å mene at angrep på SVs skolepolitikk er det beste forsvar. Med Ap kan vi «risikere å få SVs skolepolitikk», hører vi fra Martin Smith-Sivertsen og Erik Skutle.

Tillit og kjærleik i profesjonell omsorg

Eg har alltid hatt eldreomsorga som ei hjartesak. Og SV og eg innser at vi må gå i front for ei human og kjærleg eldreomsorg for å gjera ende på stoppeklokketyranni og trua på at det prinsipielt er det same å «produsera» velferd og omsorg som å produsera spikar, slik regjeringa skal ha det til i si plattform.

SV er garantisten for et politisk systemskifte

Den sikreste måten å hindre at Ap velger samarbeid med KrF og sentrum, og at de gode intensjonene koker bort i suppen, er å stemme SV.

SVs alternativ til Skansetunnellen

Her presenterer vi vårt alternativ til Skansetunnellen

Rull ut den raude løparen!

Til grunn for heile skulesystemet må liggja respekt for barndommen og barnet som barn. Det er nummer ein. Og nummer to er like viktig: Til grunn for all opplæring i skulen må liggja lærarens kompetanse som barnekunnig læringsekspert, skriv Oddny Miljeteig i dette innlegget

Skulelekser, ikkje heimelekser

Mange elevar som får lekser, gjer det litt betre på skulen. Men ikkje elevar frå heimar med dårleg råd, skriv Oddny Miljeteig

Et inkluderende uteliv mot seksuell trakassering

Et Bergen for alle er et Bergen som gir en kjekk opplevelse både på dag- og kveldstid. Det er et Bergen der alle får en hyggelig opplevelse av utelivet i byen vår. Dessverre er seksuell trakassering og diskriminering et altfor utbredt problem – særlig på nattestid.

Omsorg i eldreomsorg

Gode helsetjenester er hjørnesteinen i velferdsstaten. Norge har råd til verdig behandling. Derfor vil SV styrke eldreomsorgen i Bergen.

Valgkampstart med Bergen og Hordaland SV

15. august er det valgkampstart med Bergen og Hordaland SV, med skolering og standsaksjoner på dagen, og sosialt samvær på kvelden.

Austvågøy 1941 – Utøya 2011 – Suruc 2015

Til dagens BA-spalte hadde Oddny på førehand bestemt seg for å skrive om Hellas. Hendinga i byen Suruc gjode spalta annleis enn ho hadde tenkt.

Bevar Liavatnet!

Kort tid etter at det endelig er opparbeidet ny tursti og badeplass ved Liavatnet, til stor glede for innbyggerne på Lyngbø, vil Statens vegvesen starte ny utfylling i vannet.

Grønne eller grå bydeler

Filip Rygg beskriver Lagunens utbyggingsplaner som en drøm, det er de ikke. Det blir bare mer asfaltørken og ikke grønnere bydeler av planen for Lagunen som nylig ble godkjent.

Bergen SV sitt arbeidsprogram for 2015 - 2019

Bergen SV arbeider for et samfunn som fordeler ressursene rettferdig og på en miljøvennlig måte, for oss som lever her i dag og for kommende generasjoner

Blind konsensus

Svar fra Mikkel Grüner til Øyvind Halleraker i Høyre, om SVs forsvarspolitikk.

Ta kampen for et fritt og selvstendig liv

Her kan du lese Bergens SV sitt program for personer med funksjonshemminger, For et fritt og selvstendig liv.

Vi søker valgkampsekretær i Bergen SV

Bergen Sosialistisk Venstreparti skal i forbindelse med lokalvalgkampen 2015 utvide antall ansatte.

RETTFERDIG, SOLIDARISK OG GRØNN BY

Her kan du lese programmet for bystyreperioden 2015 til 2019. Programmet viser det lokalsamfunnet Bergen SV vil arbeide for.

Les Oddny Miljeteigs 1. Mai tale på Torgalmenningen

Gratulerer med dagjen, kameratar, arbeidarrørslas internasjonale kampdag!

Ti bud for god byutvikling

Tilfeldighetenes by: Slik vil SV skape et bedre Bergen.

Søndag er kvinnedagen

Det er som ein lagnadens ironi at sjølvaste kvinnedagen fell på ein sundag nett i det Vår Frues år då den norske regjeringa har sett sjølve kviledagen under debatt – og på spel.

Anstendighetens grenser

«Oddny på Onsdag» frå veke 9

Lufttiltakene Høyre ikke ønsker

5. februar behandlet energi- og miljøkomiteen på Stortinget forslag om økte fullmakter til kommunene i kampen mot farlig luft. SV fremmet forslag om å «gi kommunene hjemler til å innføre miljødifferensierte bompenger». Høyre stemte imot.

Forslag til valgliste for Bergen SV

- Disse skal vinne valget for Bergen SV.

Sakspapirer til årsmøte i Bergen SV 2015

Papirene til årsmøtet i Bergen SV 2015

Den raude fare

Den raude fare, altså SV, vil at Bergen skal stiga fram som ein raus, framtidsretta og humanistisk by

Heile Bergen!

SV sitt alternative bybudsjett 2015

Utlysing mellombels stilling gruppesekretær

Bystyregruppa i Bergen SV har ledig mellombels stilling som gruppesekretær

SV vil ha selvforsvarskurs for jenter

Les Bergen SV sitt private forslag, prøveordning med selvforsvarskurs for jenter

SV vil ta imot Syria-flyktninger

Oddny Miljeteig, og bystyregruppen til Bergen SV, har foreslått at Bergen skal ta imot 30 syriske flyktninger.

Myten om den lykkelige prostituerte

"BT kaller dette frivillighet, vi kaller det utnytting", skriver Tina Åsgård i BT, som svar til BT-leder som ønsket sexkjøpsloven fjernet.

Gode folk

Listearbeidet fram mot kommunevalget 2015 har startet. Nå kan du sende inn forslag til Bergen SVs nominasjonskomite

Bybanen til Åsane

Her kan du lese Tina Åsgård sitt innlegg fra bystyremøtet, om bybanetrase.

Bergen SV og Bybanen

Her finner du oversikt over hva Bergen SV mener om bybanen

Vil ha offentlig do på 7-Eleven

Oddny Miljeteig (SV) vil ha døgnåpne toaletter på storkioskene i sentrum. – Et nyttig spleiselag med kommunen, sier hun til BA.

Bybane til Fyllingsdalen

Tiden er inne for å forberede bybane til Fyllingsdalen parallelt med arbeidet mot Åsane, skriver Tina Åsgård og Tom Skauge

Nei til reklameokkupasjonen

Reklamen invaderer stadig flere områder av livene våre. Skriver Tina Åsgård SVs representant i komite for miljø og byutvikling