Gode læringsmiljø

Bergen SV vil ha en god og trygg fellesskole.
Veldrevne, trygge og inkluderende skoler skaper gode nærmiljøer. Mange skolebygg er preget av forfall og dårlig inneklima. Bergen SV er tilhenger av en sterk offentlig fellesskole, og vil begrense mulighetene for oppretting av privatskoler. Bergen SV mener at alle skoler skal ha en god standard med et godt innemiljø. Gjennom økt lærertetthet, spesialundervisning, frukt og grønt, et varmt måltid og vaktmestertjenester sikrer vi en god skoledag og gode skolebygg.

Bergen SV vil at barna skal ha leksefri hjemme.
SV vil flytte leksene fra hjemmet til skolen. Det er særlig viktig for de elevene som ikke får hjelp hjemme, men vil være positivt for alle. Når leksene er unnagjort på skolen, blir det mindre leksestress og bedre fritid og familietid når skoledagen er over. Skolelekser, varm mat og fysisk fostring skal være en del av skolehverdagen.

Bergen SV vil ha tillit til lærerne.
Vi vil ha en skole basert på tillit til lærerne. Mindre tid til testing, rapportering og byråkrati gir plass til skolens kjerneoppgaver. Vi vil gjennomføre en tillitsreform i Bergensskolen i nært samarbeid med ansattes fagforeninger. Det skal flere lærere inn i skolen. Vi vil ha klasser med maks 15 elever de første fire skoleårene, og maks 20 elever på klassetrinnene over.

Bergen SV vil at skolen skal være mobbefri!
SV vil ha en skole uten mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rasisme, trusler og vold. Vi vil ha en styrket helsesøstertjeneste, og miljøterapeuter/miljøarbeidere med kompetanse på området.

Bergen SV vil la barn utfolde seg.
SV vil øke ressursene til Bergen kulturskole, så flere får mulighet til å utvikle sine praktisk-estetiske ferdigheter. Svømmebasseng og idrettsanlegg ved skolene skal være åpne og tilgjengelige.

Flere hjertesaker