Aktiv fritid

Bergen SV vil ha billigere SFO
Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i koster penger i form av kontingenter og utstyr. Fattigdom blant barn i Bergen kan bekjempes på flere områder blant annet med billigere SFO. SFO er en naturlig arena for å tilby ulike tilbud av fysisk aktivitet og ulike tilbud innenfor kulturskolen. Barn med store funksjonshemminger må få et utvidet SFO-tilbud utover de fire første årene

Bergen SV vil gi barna leksefri hjemme
Ideen bak leksehjelp er at de som har behov for hjelp til leksene skal tilbys det som en parallell del av SFO. SV ønsker at det er pedagogisk personell som skal være leksehjelpere. Leksehjelp skal være et tilbud for de som trenger ekstra oppfølging, og bør tilbys i første omgang til barn i 1. - 4. klassetrinn, for å styrke tidlig innsats i skolen og utjevne eventuelle kunnskapsforskjeller.

Bergen SV vil ha en innholdsrik SFO
Åpne skolebygg med tilgang til gymsaler og svømmebasseng for gratis idrettsaktivitet for barn og unge også på kveldstid, er viktig for å stimulere fysisk aktivitet og gi alle barnefamilier lik mulighet til å delta. SV ønsker en bemanningsnorm med minst 1 pedagog/barne- og ungdomsarbeider pr. 10 elever.

Flere hjertesaker