Grønn by med frisk luft - Bergen luftforsvar

Bergen SV vil sikre alle bergensere en trygg og frisk luft å puste i.
Luften i store områder i Bergen er tidvis både helsefarlig og ulovlig. Innbyggerne må sikres trygg og frisk luft. Klimagassutslippene og tiden som kastes bort i kø må reduseres. Det trengs en omlegging av areal- og transportplanleggingen, som legger til rette for redusert transportbehov, bedre forhold for fotgjengere og syklister, og satsing på buss, bane og tog fremfor biltrafikk og fly.

Bergen SV vil satse på på fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk foran biltrafikk.
Privatbilene står for nesten 60 prosent av luftforurensningen i Bergen. Behovet for bil må reduseres slik at de fleste av dagens bilbrukere kan bli syklister, fotgjengere eller kollektivbrukere. SV vil derfor prioritere utbygging av sykkelveier og kollektivtransporten fremfor mer vei. Knappe areal må brukes til sykkel- og gangveier heller enn bilvei og parkering. Det bør fjernes minst 2000 parkeringsplasser i sentrum. SV vil sikre et gjennomgående sykkelveinett og trygg innendørs sykkelparkering i Bergen sentrum.

Bergen SV vil ha rettferdig køprising.
Køprising er et nødvendig tiltak for å redusere biltrafikken. For å kunne tilby et godt alternativ til bil i rushet, må køprisingen genere et overskudd som kan brukes til en kraftig styrking av kollektivtransporten. Bybanen - til alle bydeler - skal være navet i kollektivsatsingen. Banen må stoppe der folk skal, og bybanen mot Åsane må derfor være en dagløsning med trasé langs Bryggen.

Bergen SV vil ha bussen ut av køen.
Bussene må ut av køen. Omgjøring av et felt på innfartsårene til kollektivfelt vil sikre køfri fremkommelighet for bussene og spare Skyss for enorme summer. Tog og buss må koste det samme. SV mener at det ikke bør ta mer enn fire timer å ta tog mellom Bergen og Oslo og vil jobbe for ny Vossebane og Ringeriksbanen.Bergen SV vil satse på bussen med en utviding av trolleybussnettet og ekspressbuss til og mellom bydelene.

Bergen SV vil ha bedre byplanlegging
Vi må bygge tett langs kollektivaksene, men samtidig sikre areal til viktige samfunnsformål som, parker, skoler, barnehager, og sykehjem. Byen må vokse på areal som i dag er brukt til parkering og trafikk og ikke spre seg utover stadig større områder. På grunn av byspredning er byfjellsgrensen, strandsonen og matjord under stadig press. SV vil sikre byfjellene og strandsonen mot privatisering og verne matjord.

Bergen SV vil ha gode bomiljø.
Et levende sentrum er avhengig av gode bomiljø noe som krever en blanding av boliger for unge, eldre og barnefamilier. Bergen skal ha gode, reklamefrie og universelt tilgjengelige byrom uten støy og forurensning fra biltrafikk. Bergen SV vil ha flere gågater i sentrum og bydelene.

Bergen SV vil si nei til rullebane to på Flesland
En rullebane 2 innebærer en potensiell dobling av flytrafikken ved Bergen Lufthavn Flesland. Dette vil gi skyhøye klimautslipp i tillegg til at store areal blir båndlagt og liggende i rød støysone. Bergen SV vil heller satse på miljøvennlig transport som tog, og bruke arealområdene til for eksempel bolig eller friluftsområder.

Flere hjertesaker