Helse og verdighet for alle

Bergen SV vil ha vil ha god og tilgjengelig helsehjelp for alle.
Gode og lett tilgjengelige helsetjenester er grunnleggende for vår trygghet. I dag har ikke alle denne tryggheten. SV vil styrke helsetjenestene for hele befolkningen, fra de yngste til de eldste. I Bergen trengs det særlig å styrke helsetjenesten innenfor psykisk helsevern og forebygging. Derfor vil vi øke bemanningen på helsestasjonene i bydelene og skolehelsetjenesten, særlig med personale med kompetanse innenfor psykisk helse.

Bergen SV vil ha en feministisk og inkluderende helsetjeneste
Vi vil satse spesielt i områder med større levekårsproblemer, på helsetilbudet for ungdom, og på bekjempelse av alle former for vold mot kvinner. Det trengs å etableres et reelt langvarig botilbud for voldsutsatte kvinner og voldtektsmottaket må styrkes. Bergen SV vil øke kunnskapen om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i alle ledd i helsetjenesten.

Bergen SV vil ha bedre eldreomsorg
Mange eldre er aktive, har god helse og er viktige bidragsytere i familie og samfunn. SV vil gjøre det lettere for dem som kan og vil bidra. Likevel lever også et økende antall eldre med alvorlige helseproblemer uten å få tilstrekkelig helsehjelp og omsorg. Det er for vanskelig å få sykehjemsplass i Bergen, og kvaliteten på tilbudet må heves. Kommunen må gi tilbud til dem som ikke vil eller kan bo hjemme, men som samtidig ikke trenger omfattende institusjonsomsorg i sykehjem. De som får hjemmetjenester må selv få bestemme hva de ønsker hjelp til.

Bergen SV vil øke bemanningen i eldreomsorgen.
Sykehjem skal være et sted der vi kan leve aktive og meningsfulle liv så lenge vi klarer. Det er bare mulig hvis det er nok ansatte på jobb. SV vil ha en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Vi mener grunnbemanningen må økes og ansette flere leger og aktivitører på sykehjemmene. Målet er sykehjem der folk trives, ikke sykehjem de ansatte må løpe fortest mulig.

Bergen SV vil kaste stoppeklokkene
Med mindre detaljstyring og byråkrati, og mer valgfrihet til de eldre, kan hjemmetjenesten bli bedre enn i dag. Da kan eldre i samtale med de ansatte finne ut hva slags hjelp som er best, dag for dag. Dette koster ikke en krone, og har fungert godt i København. Vi vil gi eldre mer makt over egne liv. Man kan ikke telle og registere seg frem til god omsorg. De eldre må få frihet til selv å disponere hjelpen de får i hjemmet og egenandelene må reduseres.

Bergen SV vil ha omtanke, ikke profitt
Bergen SV vil at hver krone som brukes skal gå til eldreomsorg, ikke til profitt. Omsorg handler om omtanke. Når ansatte ikke har gode arbeidsvilkår, går det ut over de eldre. Skal kvaliteten være god, og skal vi få nok folk, må arbeids- og lønnsvilkårene være gode. Det får de ved offentlige og ideelle løsninger, ikke med butikk.

Flere hjertesaker