Feministisk og likestilt by

Bergen SV vil ha på feministbrillene i alle spørsmål.
SV er et feministisk parti. Vi vil slåss mot all kvinnediskriminering, og arbeide for at seksuell trakassering og forskjellsbehandling tas på alvor og stoppes. SV legger et kvinneperspektiv til grunn for all politikk. En feministisk samferdselspolitikk prioriterer kollektivtransport og tilrettelegging for myke trafikanter foran mer veibygging. Kvinner kjører nemlig mindre bil enn menn, og reiser mer kollektivt og til fots. På samme måte bør kommunens kamp mot sosial dumping ikke bare handle om mannsdominerte arbeidsplasser innen bygg og anlegg, men i like stor grad kvinnedominerte arbeidsplasser innen helse, omsorg og renhold.

Bergen SV vil stoppe vold!
Vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem. Kvinner er mest utsatt for partnervold og voldtekt. Vold mot kvinner er det alvorligste likestillingsproblemet i samfunnet, og må bekjempes med alle midler. Bergen SV vil styrke voldtektsmottaket og Krisesenter- og botilbudet for voldsutsatte kvinner.

Bergen SV vil bekjempe kroppspress!
SV vil ha en skole med nulltoleranse for seksuell trakassering og bekjempe det usunne kroppspresset som unge jenter utsettes for. SV kjemper derfor for å styrke helsesøstertjenesten i grunnskolen og mot mer reklame i byrommet. Vi vil utvikle undervisningsopplegg for ungdom på feltet kjønnsroller, grensesetting og seksuell trakassering og ha kurs i selvforsvar for jenter i 10. Klasse.

Bergen SV vil ha strippefri by.
Menneskeverdet trues når kroppen blir redusert til en vare som kan kjøpes for penger. Derfor arbeider SV mot porno, prostitusjon og for at Bergen skal bli strippefri by. Vi vil nekte skjenkebevilgning til strippeklubber og toppløsservering

Bergen SV vil ha et kvinnevennlig arbeidsliv
Bergen kommune er byens største kvinnearbeidsplass. Ved konkurranseutsetting og privatisering er det først og fremst kvinners lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som rammes når private aktører skal drive for profitt. Det er god kvinnepolitikk å satse på egne ansatte i hele, faste stillinger. Bergen SV ønsker også å innføre forsøk med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Bergen SV vil bekjempe fattigdom
1 av 3 alenemødre er definert som fattige i Norge. Lav lønn og deltidsarbeid er blant årsakene til alenemødrenes dårlige økonomi. Fattige mødre har fattige barn. Likelønn, rett til hel stilling og et høyere nivå på sosialhjelp til barnefamilier, er viktig for å bekjempe barnefattigdom.

Flere hjertesaker