Trygg oppvekst

Bergen SV vil at alle barn skal ha rett til barnehageplass i sitt eget nærmiljø og nær sin kommende skole. Mange barn har lang reisevei til barnehagen. Det gir lange dager for både de voksne og de små. SV vil at alle skal ha rett på barnehage i nærheten av der de bor. Nærbarnehager med samme opptakskrets som nærskolen legger til rette for bedre samarbeid mellom barnehage og skole. Vi trenger barnehager med gode pedagogiske tilbud, godt samarbeid med skolene, og en tydelig plass i nærmiljøet.

Bergen SV vil ha flere voksne i barnehagen.
Barnehageutbyggingen de siste årene har sikret alle barn barnehageplass. SV vil styrke det pedagogiske personellet, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, samt kjøkken- og kontorstillinger, slik at pedagogene får brukt mest mulig tid med barna. . Minstenorm skal være én pedagog og to barne- og ungdomsarbeidere/assistenter for hvert niende barn under 3 år, og det samme for hvert 18. barn over 3 år.

Bergen SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt.
Bergen trenger flere kommunale barnehager, ikke profitt-barnehager. Vi vil at alle barnehager skal drives av kommunen og at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på drift og ikke gå til profitt. Vi vil øke den kommunale andelen barnehager og bygge 1500 nye barnehageplasser innen utgangen av 2019.

Bergen SV vil ha gratis kjernetid i områder med høy andel minoritetsspråklige foreldre
Barnehagen skal jevne ut kunnskapsforskjeller, og sikre integrering og språklig og kulturelt mangfold. Barnehagen er et sted for lek, utvikling og forberedelse til skolegangen. Alle barn har rett til å bruke og utvikle språket sitt. Barnehagene gjør en spesielt viktig jobb med barns språkutvikling.

Flere hjertesaker